# Python 命名规则

笔录:Python 编程中,模块名/包名、函数名、变量名、类名、常量名的命名规则,具体如下:

| 类型 | 命名规则 | 举例 |
| ------------- | :------------------------------------------------------------------- | ------------------ |
| 模块名/包名 | 全小写字母,简单有意义,如果需要可以使用下划线 | math、sys |
| 函数名 | 全小写字母,可以使用下划线增加可阅读性 | foo(), my_func() |
| 变量名 | 全小写字母,可以使用下划线增加可阅读性 | age、my_var |
| 类名 | 采用PascalCase命名规则,由多个单词组成名称,其每个单词的首字母大写 | MyClass |
| 常量名 | 全部大写字母,可以使用下划线增加可阅读性 | LEFT、TAX_RATE |

最后修改:2021 年 04 月 03 日
如果觉得我的文章对你有用,请随意赞赏